Przedsiębiorstwo realizuje projekt pt. “Modułowa, wielofunkcyjna i ultralekka przyczepa przeznaczona do wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wkład funduszy europejskich: 415 188.37 zł. Planowanym rezultatem jest funkcjonalny prototyp wielofunkcyjnej i ultralekkiej przyczepki wykonanej z materiałów sztucznych, przygotowanej pod użytkowanie z pojazdami elektrycznymi oraz dostosowanej do wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym.